Program hedef ve çıktıları

 

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

 

 

 

 

 

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik Öğretmenliği Programı

Program Amaçları:

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği programının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve uluslararası standartlara da uygun olan matematik öğretmeni özel alan yeterliliklerini en üst düzeyde gerçekleştirme potansiyeline sahip ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğini icra edebilecek matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Program Hedefleri:

Bu programın hedefi, üst düzeyde matematik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisine sahip; yaşam boyu öğrenme felsefesi ile mesleki gelişim yaklaşımını benimseyen; okullarda ve toplumda matematik kültürünün gelişimine katkıda bulunan; öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu tutum ve değerlere sahip; sosyal ve iletişim becerileri güçlü; bilimsel, eleştirel ve analitik düşünebilen; matematik konu ve kavramlarının gerçek hayatla ve farklı disiplinlerle ilişkisini kurabilen; 21. yüzyıla uygun olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğretim sürecinde de etkili bir şekilde kullanabilen; matematik eğitiminin gelişmesine yönelik bilimsel çalışmalarda bireysel veya grup içerinde sorumluluk alabilen; bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip; demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Program Çıktıları:

  1. Türk Milli Eğitim sisteminin genel yapısı, işleyişi, amaç ve ilkeleri hakkında bilgi sahibidir ve matematik eğitimine ilişkin uygulamalarda bu amaç ve ilkeleri kullanır.
  2. Ortaöğretim matematik öğretim programlarında yer alan temel konu ve kavramlar hakkında alan bilgisine sahip olup bunların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimini analiz edebilir.
  3. Matematikteki temel kavram ve konuların diğer disiplinlerde ve gerçek hayat durumlarında uygulama örneklerini bilir ve bunları öğretim sürecinde uygulayabilir.
  4. Ortaöğretim matematik öğretimi programının vizyonu ve kuramsal dayanakları ile uyumlu olacak şekilde matematik öğretim sürecini planlayıp uygulayabilir.
  5. Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri kullanabilir ve geliştirebilir.
  6. Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilir ve matematik öğrenmeye teşvik edici sınıf ortamı oluşturabilir.
  7. Matematiğe ve matematik öğretimine yönelik olumlu tutum ve değerlere sahip olur.
  8. Matematik eğitimini ve kültürünü geliştirmek için ilgili paydaşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapabilir.
  9. Görev aldığı okullarda ve toplumda matematik kültürünü destekleme ve izleme etkinlikleri yapabilir.
  10. Ortaöğretim öğrencilerinin matematik öğrenim sürecini izler ve uygun ölçme araçlarını kullanarak değerlendirme yapar.
  11. Bilimsel düşünme becerilerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanında karşılaşılan sorunları çözmek için bağımsız veya işbirlikli çalışmalar/araştırmalar yürütebilir.
  12. Mesleki gelişime yönelik öğrenme gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirebilir.
  13. Mesleki etik değerlerini gözetir, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa Mathematics Teacher Education tarafından en son 04.11.2019 13:33:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM