Kitaplar

Anabilim dalı öğretim üyelerimizin yazarı olduğu kitaplardan bazıları aşağıda sunulmuştur.

Sayılar Teorisi

Ahmet Şükrü Özdemir

Bu kitap Üniversitelerimizin Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Matematik Bölümleri, Anabilim dallarında okutulmakta olan Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi ve Elementer Sayılar Kuramı derslerinde öğrencilerimize alanlarındaki eksiği gidermek için hazılanmış bir ders kitabıdır. 

Kitapta önce konularla ilgili tanım ve teoremler sonra da onların güncel yaşamla ilişkileri kurulmaya çalışılmış ve alıştırmalar da ona göre seçilmiştir.

 

Akademik Başarı Tahmininde Yapay Sinir Ağları

 Elif Bahadır & Ahmet Şükrü Özdemir 

Hayatın getirdiği risklerin farkına varabilme, ileriye daha sağlam adımlarla yürüme ve istikrar açısından, bilimsel başarı tahminlerinin önemi bütün dünya tarafından kabul edilmektedir. Bireylerin hızla gelişen dünyanın değişimlerine uyum sağlayıp, rekabeti yönetmeleri ve değişimleri kariyerlerinde avantaj haline dönüştürebilmeleri giderek zorlaşmaktadır. Yetişkin birey düzeyinde yaşanan kariyer gelişimine yönelik çaba düşünüldüğünde, gençlerin bu değişimlere uyum sağlayıp, yaşama dair sağlıklı ve üretken kararlar alabilmeleri önemlidir. Geleceği tahmin için kullanılan birçok tahmin tekniği olmakla birlikte yapay zekâ teknolojileri de son yıllarda tahmin amaçlı kullanılmaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinden olan yapay sinir ağları, geleceği tahmin alanında başarılı uygulamaların gerçekleşmesini sağlamıştır.
21. yüzyıl teknolojik gelişim ve küreselleşmeye bağlı olarak sosyal, bireysel, siyasal ve ekonomik alanlarda büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak ifade edilmektedir. Bu dönemde, yaşamın her alanındaki başarı tahminlerinin geleceğimizi önemli ölçüde etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Hayatın hemen her alanındaki tahmin modellemeleri için kullanılan yapay sinir ağları akademik başarı tahmini içinde güçlü bir öngörü aracıdır. Ancak akademik başarı tahmininde hakkettiği ilgiyi görememektedir.
İncelediğiniz kitap, yapay sinir ağlarını tanıtmakla birlikte en yaygın kullanılan yapay sinir ağlarından çok katmanlı algılayıcılarla yapılmış akademik başarı tahminine yönelik bir uygulamanın da yer aldığı bir çalışmadır. Yapay sinir ağları uygulamalarının akademik başarı tahmininde yaygın kullanımına hizmet etmesi dileğiyle...

Ortaokul Matematik Öğretim Programları Tarihsel Bir İnceleme

Mehmet Fatih Özmantar, Hatice Akkoç, Bilge Kuşdemir & Kayıran Melike Özyurt
 
Ülkemizde eğitim programları alanında yapılan çalışmalar her geçen gün hem nitelik hem de nicelik olarak önemli gelişmeler sergilemektedir. Bu alandaki bilgi birikimimize, eğitim programları ve öğretim (EPÖ) alanındaki araştırmacıların yanı sıra özellikle son yıllarda alan eğitimcilerinin de katkı sağladıkları görülmektedir. Matematik eğitimi alanı dikkate alındığında, öğretim programlarına gösterilen ilginin, 2005 yılında gerçekleşen değişimle birlikte bir artış gösterdiği söylenebilir. Bunun yanı sıra son yıllarda artan program güncelleme çalışmalarının toplumsal olarak daha sık gündemimize gelmesi de bu alana gösterilen ilginin artmasının bir başka nedenidir. Matematik öğretim programlarında yapılan değişim ve/veya güncelleme çalışmalarının etkili olabilmesi için daha önceki program geliştirme çalışmalarımızdan öğrendiklerimizi işe koşmamız gerekir. Aksi halde onca yıllık program geliştirme ve uygulama tecrübelerimizin bize sunduğu gelişim fırsatını kaçırmamız söz konusu olacaktır. 
Bu düşüncelerden yola çıkarak, elinizde tuttuğunuz kitap çalışmasında Cumhuriyet tarihi boyunca uygulamaya konulan ortaokul matematik dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak tarihsel bir incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın, ülkemizin yakın geçmişinde ortaokul düzeyindeki matematik öğretim uygulamalarına yön veren programların tanınmasına vesile olmasını ve gelecekte yapılacak program geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmasını ümit ve temenni ediyoruz.
 
Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

STEM-Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı

K. Arif KIRKIÇ ve Emin AYDIN (ED)

Son yıllarda dünyada hızla yayılan STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) yaklaşımı geçtiğimiz beş yıl içinde ülkemizde de popüler hale gelmiştir. Bu popüler yaygınlaşmanın moda özelliklerine bürünmeden tartışılması, incelenmesi geçmişte benzer yaklaşımların başına gelen durumun önlenmesini STEM için sağlayabilecektir. Çeşitli üniversite ve eğitim kurumlarının yaptığı çalışmalar ile eğitim dünyasına sunulmuş ve yaygınlaşmaya başlayan STEM yaklaşımı konusu ile ilgilenen öğretmen ve akademisyenler için bir temel giriş kitabı yazılması ihtiyacı doğmuştur. Kitap oluşan bu ihtiyacı gidermek amacıyla tasarlanmış ve tüm ilgili eğitimcilerin faydasına sunulmuştur.

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi

Hatice AKKOÇ ve Sibel YEŞİLDERE İMRE

Matematik eğitimi literatürü incelendiğinde öğrencilerin olasılık ve istatistikle ilgili kavramların öğrenilmesinde çeşitli zorluklar yaşadıkları ve bu zorlukların üstesinden gelebilmekiçin farklı öğretim yöntemlerinin gündeme geldiği görülmektedir.

Bunlar arasında teknoloji destekli olasılık ve istatistik öğretimi ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlere yönelik olarak teknoloji destekli kaynakların oluşturulması ve bu kaynakların etkin bir öğretim aracına dönüştürülebilmesi için gerekli pedagojik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kitap çalışması, işaret edilen gereksinimler doğrultusunda matematik öğretmenlerinin olasılık ve istatistik kavramlarına yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen bir kaynak sunmayı ve teknoloji destekli olasılık ve istatistik öğretiminin öğretmenler tarafından yaygın ve etkin bir kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI TASARIMI VE YÜRÜTÜLMESİ

Yazarlar:JOHN W. CRESWELL - VICKI L. PLANO CLARK

Çeviri:Emin Aydın; Esra Bukova Güzel;Murat Bursal; Sencer Çorlu; Yüksel Dede;Ali Delice; Selçuk Beşir Demir;

Fatih Güngör; M.Serdar Köksal; Semiha Kula; Murat Peker

Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda birçok araştırmacı karma yöntem desenlerini kullanarak çalışmaları yürütmektedir. Bu kitap, bir karma yöntem çalışmasının nasıl yürütülmesi gerektiğine yönelik hem bir başlangıç hem de ayrıntılı bir değerlendirme niteliğindedir.

Karma yöntem araştırmaların doğası, kuramsal ve felsefi temelleri, desenleri, veri toplama süreci,  analizi,  yorumlanması ve raporlaştırılması gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alan bu eser, karma yöntem araştırmaları alanında temel referans kaynakları arasında yer almaktadır. 

 Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Destenlenmesi

Yazar: Oralie Mcafee , Deborah J. Leong 

Çeviri: Hatice Akkoç , Birsen Ekinci , Gönül Sakız , Şadiye Keleş

Sınıf ortamlarında eğitim ve öğretim süreçlerinde gerçekleştirilen değerlendirmeler erken çocukluk dönemi öğrenme ve öğretme sürecinin en önemli unsurudur. Çocukların içinde bulundukları dönemdeki kapasiteleri ve gelişim düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak, gerçekleştirilecek deneyimlerin/etkinliklerin, çocukların güçlü yanlarını ortaya çıkarmaya olanak sağlayıcı ve sürekli gelişim ve öğrenmelerini destekleyici imkânlar sunmaktadır.

Bu kitabın amacı; geleneksel değerlendirme yaklaşımlarından farklı olarak, sınıf-temelli otantik değerlendirmelerin nasıl gerçekleştirileceğini ve bu tür değerlendirme süreçlerinde elde edilen bilgilerin çocukların öğrenmelerini destekleyici ve teşvik edici müfredat planlamalarında nasıl yorumlanıp, kullanılabileceğini sergilemektir.

"Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi" kitabı beşinci basımında hızlı biçimde gelişmekte olan uygun değerlendirme kavramları, beklenen eğitimsel çıktılar, küçük çocukların gelişim ve öğrenme yolları ve erken çocukluk dönemi öğretmelerinin değerlendirme çalışmalarındaki görev ve sorumlulukları çerçevesinde gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.   

   

Bu kitabın hazırlanmasındaki öncelikli amaç matematik eğitimcileri ile öğretmen ve öğrencilerimizi matematik eğitiminde kullanılan teknolojilerinden haberdar etmek ve etkin kullanımlarına fırsat sağlamaktır.
İkincil amaç ise matematik eğitiminde teknoloji kullanımında görülen eksikliği eğitim camiasına fark ettirmek, duyurmak ve bir nebzede olsa uygulamalarla gidermeye çalışmaktır.
Elinizdeki eser, teknolojinin matematik eğitimine entegrasyonu konusunda bir bilinç oluşturması, özellikle Türkçe ara yüzlü yazılımlar geliştirilmesine ve mevcut yazılımların Türkçeye uyarlanmasına hız kazandırması ve tüm matematik eğitimi camiasına faydalı olması temennisiyle…

Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 Öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Hatice Akkoç'un editör ve bölüm yazarı, Doç.Dr. Emin Aydın'ın bölüm yazarı olduğu "Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri" adlı kitap 2008 yılında Pegem Akademi tarafından yayınlanmıştır. Kitap hakkında detaylı       bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.   

"Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi: Grafik Analiz Yaklaşımı: İlköğretim İkinci Kademe ve Liseler" için adlı kitap 2006 yılında Doç.Dr. Hatice Akkoç tarafından yazılmıştır. Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


 


   Bu sayfa Mathematics Teacher Education tarafından en son 10.07.2019 11:25:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM