Atatürk Eğitim FakültesiMatematik Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Kitaplar

Anabilim dalı öğretim üyelerimizin yazarı olduğu kitaplardan bazıları aşağıda sunulmuştur.

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi

Hatice AKKOÇ ve Sibel YEŞİLDERE İMRE

Matematik eğitimi literatürü incelendiğinde öğrencilerin olasılık ve istatistikle ilgili kavramların öğrenilmesinde çeşitli zorluklar yaşadıkları ve bu zorlukların üstesinden gelebilmekiçin farklı öğretim yöntemlerinin gündeme geldiği görülmektedir.

Bunlar arasında teknoloji destekli olasılık ve istatistik öğretimi ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlere yönelik olarak teknoloji destekli kaynakların oluşturulması ve bu kaynakların etkin bir öğretim aracına dönüştürülebilmesi için gerekli pedagojik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kitap çalışması, işaret edilen gereksinimler doğrultusunda matematik öğretmenlerinin olasılık ve istatistik kavramlarına yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen bir kaynak sunmayı ve teknoloji destekli olasılık ve istatistik öğretiminin öğretmenler tarafından yaygın ve etkin bir kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI TASARIMI VE YÜRÜTÜLMESİ

Yazarlar:JOHN W. CRESWELL - VICKI L. PLANO CLARK

Çeviri:Emin Aydın; Esra Bukova Güzel;Murat Bursal; Sencer Çorlu; Yüksel Dede;Ali Delice; Selçuk Beşir Demir;

Fatih Güngör; M.Serdar Köksal; Semiha Kula; Murat Peker

Nicel ve nitel araştırmanın hem güçlü hem de zayıf yanları bulunmaktadır. Bu nedenle son yıllarda birçok araştırmacı karma yöntem desenlerini kullanarak çalışmaları yürütmektedir. Bu kitap, bir karma yöntem çalışmasının nasıl yürütülmesi gerektiğine yönelik hem bir başlangıç hem de ayrıntılı bir değerlendirme niteliğindedir.

Karma yöntem araştırmaların doğası, kuramsal ve felsefi temelleri, desenleri, veri toplama süreci,  analizi,  yorumlanması ve raporlaştırılması gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alan bu eser, karma yöntem araştırmaları alanında temel referans kaynakları arasında yer almaktadır. 

 Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Destenlenmesi

Yazar: Oralie Mcafee , Deborah J. Leong 

Çeviri: Hatice Akkoç , Birsen Ekinci , Gönül Sakız , Şadiye Keleş

Sınıf ortamlarında eğitim ve öğretim süreçlerinde gerçekleştirilen değerlendirmeler erken çocukluk dönemi öğrenme ve öğretme sürecinin en önemli unsurudur. Çocukların içinde bulundukları dönemdeki kapasiteleri ve gelişim düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak, gerçekleştirilecek deneyimlerin/etkinliklerin, çocukların güçlü yanlarını ortaya çıkarmaya olanak sağlayıcı ve sürekli gelişim ve öğrenmelerini destekleyici imkânlar sunmaktadır.

Bu kitabın amacı; geleneksel değerlendirme yaklaşımlarından farklı olarak, sınıf-temelli otantik değerlendirmelerin nasıl gerçekleştirileceğini ve bu tür değerlendirme süreçlerinde elde edilen bilgilerin çocukların öğrenmelerini destekleyici ve teşvik edici müfredat planlamalarında nasıl yorumlanıp, kullanılabileceğini sergilemektir.

"Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi" kitabı beşinci basımında hızlı biçimde gelişmekte olan uygun değerlendirme kavramları, beklenen eğitimsel çıktılar, küçük çocukların gelişim ve öğrenme yolları ve erken çocukluk dönemi öğretmelerinin değerlendirme çalışmalarındaki görev ve sorumlulukları çerçevesinde gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.   


Matematiğin kavramsal düzeyde idraki matematiksel kavramların özü itibarıyla anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Matematiksel kavramlarıntarihsel gelişim aşamalarının bilinmesi ise kavramların idrakinde önemli bir yol oynamaktadır. Bu bağlamdamatematiksel kavramların neyi ihtiva ettiği,ne anlama geldiği ve tarihsel süreçte nasıl yapılandırıldığını ele alan ve eksikliği hissedilenbir eserin alana kazandırılması önemli görülerek kitap yazım sürecine girilmişve bu eser ortaya çıkmıştır.

Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.   

Bu kitabın hazırlanmasındaki öncelikli amaç matematik eğitimcileri ile öğretmen ve öğrencilerimizi matematik eğitiminde kullanılan teknolojilerinden haberdar etmek ve etkin kullanımlarına fırsat sağlamaktır.
İkincil amaç ise matematik eğitiminde teknoloji kullanımında görülen eksikliği eğitim camiasına fark ettirmek, duyurmak ve bir nebzede olsa uygulamalarla gidermeye çalışmaktır.
Elinizdeki eser, teknolojinin matematik eğitimine entegrasyonu konusunda bir bilinç oluşturması, özellikle Türkçe ara yüzlü yazılımlar geliştirilmesine ve mevcut yazılımların Türkçeye uyarlanmasına hız kazandırması ve tüm matematik eğitimi camiasına faydalı olması temennisiyle…

Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 Öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Hatice Akkoç'un editör ve bölüm yazarı, Doç.Dr. Emin Aydın ve Doç.Dr.Ali Delice'nin bölüm yazarı olduğu "Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri" adlı kitap 2008 yılında Pegem Akademi tarafından yayınlanmıştır. Kitap hakkında detaylı       bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.   

"Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi: Grafik Analiz Yaklaşımı: İlköğretim İkinci Kademe ve Liseler" için adlı kitap 2006 yılında Doç.Dr. Hatice Akkoç tarafından yazılmıştır. Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


 


   


Bu sayfa Matematik Öğretmenliği tarafından en son 03.12.2015 10:53:18 tarihinde güncellenmiştir.